Suomi toisena kielenä

Rita Dahl  kertoo kirjastaan Suomi toisena kielenä - opetuksen äänenmurros – Luokkahuoneesta turuille ja toreille Tarina kirjan takana -sarjassa:

Oli luontevaa ryhtyä kirjoittamaan suomi toisena kielenä-opetusta esittelevää tietokirjaa, koska aiheesta ei löydy kokonaisesitystä. Alan oppikirjoja toki on julkaistu ja julkaistaan aktiivisesti.

Käsittelen kirjassani aihetta suunnittelusta arviointiin. Tuon esiin kielitietoisuuden kaltaisia trendikkäitä aiheita. Esittelen kielitietoisuudesta joitakin käytännön sovelluksia, kuten identiteettitekstit, joita on maailmalla jo hyödynnetty. Suomeen nämä eivät ole vielä edes rantautuneet ainakaan tietoisessa mielessä.

Kirjani on suunnattu suomi toisena kielenä -opettajille ja äidinkielen opettajille, mutta siitä voivat nauttia vieraan kielen opettajat tai laajemmin kasvatustieteistä tai pedagogiasta kiinnostuneet lukijat. Laaja-alaiset humanistit ja yhteiskuntatieteilijät voivat innostua myös tästä kirjasta.

Itsekin laaja-alaisena humanistina ja yhteiskuntatieteilijänä, joka on ajautunut opettamisen pariin, voisin kuvitella tarttuvani tähän kirjaan, mikäli haluaisin uusia ideoita opetukseeni tai perehtyä yhteen kielenopetuksen alaan paremmin.

Suomi toisena kielenä-oppiaine on varsin nuori yliopistollinen aine. Sitä alettiin opettaa vasta 1990-luvulla, jolloin perustettiin ensimmäiset professuurit. Maahanmuutto on parin viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntynyt maassamme ja suomi vieraana kielenä-opetuksesta on tullut arkipäivää kaikilla koulutustasoilla perusopetuksesta kotoutumiskoulutukseen tai yliopistolliselle tasolle lähtien.

Aihetta koskevalle kokonaisesitykselle on tarvetta sekä sitä opettavien keskuudessa että aiheesta potentiaalisesti kiinnostuneiden parissa.
 


Rita Dahl (kuvaaja: Jaani Föhr)